Personligt brev / Cover letter

Personligt brev, först på svenska och sedan på engelska.
Cover letter, first in swedish and then in english.

Personligt brev på Svenska

Jag brinner mest för Automatisering och Effektivisering. Mycket av det jag byggt är byggt med PowerShell då jag bygger mest mot Windows on-prem, Microsoft/Office365 samt Azure, även integrerat med lite andra system. Jag skulle säga att jag är en generalist när det relaterar till Windows världen men sedan har jag dykt djupare in i vissa saker lite mera djupt. Jag brinner för nya utmaningar och problem att sätta tänderna i.

Arbetserfarenhet
Arbetsuppgifter som jag har på Axel Johnson International: Hantera rättigheter och management systemet som IT och våra bolag använder för konton, Automatisering och kopplingar till andra system för att effektivisera bort manuella uppgifter. Det som av någon anledning inte går att automatisera till 100% genererar vi i stället ärenden av så att det går genom vårt ärendesystem. Vara en kontaktperson till våra leverantörer som driftar delar av vår infrastruktur, en del av vår serverdrift och Citrix då vi har bolag över mer eller mindre hela världen som vi driftar och supporterar. Jag har fokus på drift och servrar men jobbar även mycket med Klient hantering, Azure, Office/Microsoft365 med mera. Är ofta involverad i incidenter och får undersöka och reda ut dessa.

Några exempel på vad som automatiserats på Axel Johnson International, Uppbyggnad av AD och AD struktur. Integrationer med Netbox, Vault, Freshservice, PWPush. Skapande av GPOer, Uppsättning av bolag i AD tilläggning av nya domäner med mera. Skapande och hantering av dynamiska grupper som byggs på olika värden på konton. Import av konton vid migreringar och mycket annat. Allt för att få bort så mycket manuella saker som är möjligt.

Arbetsuppgifter som Senior IT Technician på Cabonline Technologies AB innebar att jag stöttade där det behövdes då det var en liten IT organisation som hade hand om drift men en stor som hade hand om utveckling.

Arbetsuppgifterna som IT-Support/IT-Tekniker på Ekumeniska Centret bestod av support, driftsunderhåll och IT-utveckling som mer och mer gick över till drift och mindre support. En huvuduppgift var att hjälpa IT-användare i deras dagliga verksamhet. Jag skötte därtill felsökning och problemlösning, installerade upp klienter, förberedde applikationspaket och operativsystem, felsökte servrar, administrerade användare och klienter i Active directory med mera.

Alla dessa arbeten har jag funnit mig väl till rätta med och kunnat genomföra, så vitt jag kan bedöma, till belåtenhet.

Jag har arbetat med servrar, nät, Klienter till och från under en 10 års period där det varierat hur avancerat och hur mycket serverarbete det har varit. Jag brinner för att automatisera bort enkla uppgifter som kontohantering, programdistribution, utrullning av klienter, så att processen är den samma oavsett vem som gör det. Jag tycker att om man sitter i en företagsmiljö med Windows så skall man så långt det går använda Windows egna produkter som MDT, GPO, System Center med mera. Jag föredrar att automatisera med PowerShell om jag skall använda ett programmeringsspråk. Senaste fyra åren har det blivit mycket mera Office365 och Azure men fortfarande mycket on-prem med mera.

Utbildningar
Jag har gått 3 år på Högskoleingenjör Datateknik på KTH, där jag läste datorteknik med inriktning programutveckling. På gymnasiet läste jag Nätverk och programmering med inriktning Nätverk.
Jag har inte tagit min examen från KTH än men siktar på att försöka göra det i framtiden.

Övrigt
Jag är även en drivande person för Abrahamsbergskyrkans Ungdom. Jag är med och driver delar av Barn- och Ungdomsverksamheten på min fritid.

Jag har mycket kunskaper inom IT och teknik och är positiv till att utforska och att lära mig nya tekniker. Jag tycker om att organisera, jag är effektiv och ordningsam. Genom tillgängliga sociala media har jag upparbetat kontaktnät med andra IT-utbildade som gör att jag vid eventuella problem, som jag inte kan lösa själv, har ett kontaktnät att konsultera.

Jag är alltid intresserad av att utforska nya områden och att utvecklas. Jag ser fram emot nya utmaningar och problemlösningar.

Cover letter in English

I am most passionate about Automation and Efficiency. Much of what I have built is built with PowerShell as I build mostly against Windows on-prem, Microsoft / Office365 and Azure, also integrated with some other systems. I would say that I am a generalist when it comes to the Windows world, but since then I have dived deeper into some things. I am passionate about new challenges and problems to put my teeth into.

Work experience

Tasks that I have at Axel Johnson International are managing the rights and management system that IT and our companies use for accounts, Automation and or connections to other systems to streamline manual tasks that can be automated. What for some reason cannot be automated to 100%, we instead generate cases so that it goes through our case/support system. Be a contact person for our suppliers who operate parts of our infrastructure, part of our server operations and Citrix as we have companies all over the world that we operate and support. I focus on operations and servers but also work a lot with Client management, Azure, Office / Microsoft365 and more. Is often involved in incidents to investigate and sort them out.

Some examples of what has been automated at Axel Johnson International, Building AD and structure. Integrations with Netbox, Vault, Freshservice, PWPush. Creation of GPOs, Setup of companies in AD, addition of new domains and more. Creation and management of dynamic groups based on different values ​​of accounts. Import of accounts during migrations and much more. All to get rid of as many manual things as possible.

Tasks such as Senior IT Technician at Cabonline Technologies AB meant that I supported where needed as it was a small IT organization that took care of operations but a large one that took care of development.

The tasks as IT Support / IT Technician at the Ecumenical Center consisted of support, operational maintenance and IT development that more and more went over to operation and less support. A main task was to help IT users in their daily operations. I also handled troubleshooting and problem solving, installed clients, prepared application packages and operating systems, troubleshot servers, managed users and clients in Active directory and more.

I am settled with these different worked duties and able to carry them out, as far as I can judge, to my satisfaction.

I have worked with servers, networks, Clients to and from for ten years, where it varied how advanced and how much server work there was. I am passionate about automating simple tasks such as account management, software distribution, and client rollout, do that the process is the same no matter who performs it. I think that if you are in a business environment with Windows, you should as far as possibly use Windows own products such as MDT, GPO, System Center and more. I prefer to automate with PowerShell if I am going to use a programming language. In the last 4 years, it has become much more Office365 and Azure, but still a lot on-prem etc.

Educations

I have spent 3 years at the University of Computer Science program at KTH, where I studied computer technology with a focus on software development. In high school, I studied Networking and programming with a focus on Networking.

I have not graduated from KTH yet but aim to try to do so in the future.

Other

I am also a driving force for Abrahamsberg Church’s Youth Organization. I participate in and run parts of the Children and Youth activities in my spare time.

I have a lot of knowledge in IT and technology and am positive about exploring and learning new techniques. I like to organize; I am efficient and orderly. Through available social media, I have built up contact networks with other IT graduates, which means that in the event of any problems, which I cannot solve myself, I have a contact network to consult.

I am always interested in exploring new areas and developing. I look forward to new challenges and problem solving.